• Statut Szkoły Podstawowej w Racławiczkach - pobierz

 • Procedura monitorowania frekwencji w Szkole Podstawowej w Racławiczkach - pobierz

 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny - pobierz

 • Program doradztwa zawodowego - pobierz

 • Wzór usprawiedliwienia - pobierz

 • Procedura postępowania w przypadku spożycia przez ucznia substancji niebezpiecznej dla zdrowia i życia  - pobierz

 • Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją  - pobierz

 • Algorytm postępowania dyrektora i nauczyciela w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją  - pobierz

 • Procedura postępowania w przypadku braku realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego  - pobierz

 • Postępowanie dyrektora i pedagoga szkolnego w przypadku zastosowania przemocy wobec osoby drugiej  - pobierz

 • Postępowanie w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego pod wpływem alkoholu  - pobierz

 • Postępowanie w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego -  pobierz

 • Postępowanie dyrektora w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie placówki oświatowej  - pobierz

 • Postępowanie Dyrektora w przypadku, gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole  - pobierz

 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie  - pobierz

 • Metody współpracy szkoły z policją - pobierz

 • Podstawowe czynności dla Dyrektora szkoły - pobierz

 • Agresja  - pobierz

 • Zarządzenie w sprawie sposobu dokumentowania i realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Racławiczkach  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - pobierz

 • Procedury COVID - pobierz